Doświadczenie, które zmienia

Nasza oferta

powrót do opisu szkolenia
Formularz zgłoszeniowy
 
 
 

Regulamin uczestnictwa:

 1. Organizatorem Szkoły Kapitału Społecznego jest Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4a, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000307055. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-25-05-471. REGON: 017184952. Opłacony kapitał zakładowy: 818.100,00 PLN, zwana dalej "House of Skills”.
 2. Cena Szkoły Kapitału Społecznego obejmuje: udział w 19 dniach szkoleniowych zajęć, zestaw materiałów szkoleniowych, obiad i przerwy na kawę, certyfikat ukończenia Szkoły. House of Skills nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez House of Skills wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.houseofskills.pl, pocztą elektroniczna lub faksem najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu formularza zgłoszenia do House of Skills). Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z House of Skills. Przesłanie do House of Skills wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy House of Skills a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, House of Skills najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w Szkole Kapitału Społecznego wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi.
 5. O przyjęciu do Szkoły Kapitału Społecznego decyduje kolejność zgłoszeń. House of Skills zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danej edycji Szkoły Kapitału Społecznego, jeżeli:
  1. lista uczestników będzie już zamknięta,
  2. w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób,
  3. przedstawiciel House of Skills na podstawie rozmowy ze zgłoszonym uczestnikiem stwierdzi brak zasadności udziału w Szkole Kapitału Społecznego
 6. House of Skills zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 8. Płatność za udział w szkoleniach powinna wpłynąć na konto House of Skills w banku mBank SA nr 83 1140 1010 0000 5898 8400 1001 najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faksu/e-maila zawierającego potwierdzenie udziału w szkoleniu).
 9. House of Skills zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku jeżeli odpłatność za Szkołę Kapitału Społecznego nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym House of Skills w terminie wskazanym w punkcie 8.
 10. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za Szkołę Kapitału Społecznego i przesłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia lub zostanie doręczona uczestnikowi w trakcie szkolenia.
 11. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 14 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres House of Skills. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do House of Skills. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.
 12. Z zastrzeżeniem punktu 13, w przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, House of Skills zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. W przypadku jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.
 13. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, House of Skills zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.
 14. Oświadczenie o chęci udziału w Szkole Kapitału Społecznego w terminie innym niż potwierdzony przez House of Skills zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w wybranej wcześniej edycji Szkoły Kapitału Społecznego.
 15. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
 16. House of Skills będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Ja bym rozpatrywała wszystko być może te pkt jest niepotrzebny
Akceptuję Regulamin Uczestnictwa *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od Konsorcjum doradczo-szkoleniowego S.A.
Wyślij do mnie kopię maila
Pytania w sprawie Szkoły Kapitału Społecznego prosimy kierować na adres Ewa.Kastory@houseofskills.pl lub poprzez formularz kontaktowy
Zadaj pytanie
Pobierz formularz zgłoszeniowy
lub wypełnij formularz on-line
Formularz kontaktowy
Jeśli chcesz nam zadać pytanie, przesłać komentarz lub zgłosić problem, skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej.
Wyślij kopię do mnie na podany adres e-mail
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji dotyczących szkoleń, rozwoju spotkań i specjalnych ofert od Konsorcjum doradczo-szkoleniowego S.A. (właściciela marki House of Skills). Poinformowano mnie o prawie cofnięcia zgody w każdym czasie. Więcej w Polityce prywatności.

Administratorem danych osobowych jest Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. z siedzibą przy ul. Równoległej 4a, 02-235 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a za dodatkową i odrębną zgodą w celu przesyłania informacji dotyczących szkoleń, rozwoju spotkań i specjalnych ofert na podany adres e-mail. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce cookies

Zamknij