Programy otwarte

Szkolenia otwarte

Formularz zgłoszeniowy


 
Dodaj uczestnika      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin uczestnictwa:

 1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4a, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000307055. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-25-05-471. REGON: 017184952. Opłacony kapitał zakładowy: 818.100,00 PLN, zwana dalej "House of Skills”.
 2. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, obiad i przerwy na kawę (w przypadku szkoleń stacjonarnych), certyfikat ukończenia szkolenia. House of Skills nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez House of Skills wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.houseofskills.pl, pocztą elektroniczna lub faksem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu formularza zgłoszenia do House of Skills). Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z House of Skills. Przesłanie do House of Skills wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy House of Skills a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, House of Skills najpóźniej na 5 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. House of Skills zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli: 
  1. lista uczestników będzie już zamknięta,
  2. w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób,
  3. liczba osób zgłoszonych na jedno szkolenie przez jedną firmę / organizację przekracza 5 (pracownicy jednej firmy mogą stanowić nie więcej niż połowę grupy w jednym terminie szkolenia).
 6. House of Skills zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 5 dni przed terminem szkolenia.
 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 30 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto House of Skills w banku mBank SA nr 83 1140 1010 0000 5898 8400 1001 najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faksu/e-maila zawierającego potwierdzenie udziału w szkoleniu).
 9. House of Skills zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku jeżeli odpłatność za szkolenie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym House of Skills w terminie wskazanym w punkcie 8.
 10. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 21 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i przesłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia lub zostanie doręczona uczestnikowi w trakcie szkolenia.
 11. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres House of Skills. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do House of Skills. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.
 12. Z zastrzeżeniem punktu 13, w przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 8 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, House of Skills zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. W przypadku jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.
 13. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, House of Skills zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.
 14. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez House of Skills zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z wybranego szkolenia.
 15. House of Skills zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w szkoleniu otwartym w przypadku, gdy Firma zgłaszająca i/lub Uczestnicy zgłoszeni przez Firmę i/lub Osoby Prywatne prowadzą działalność konkurencyjną wobec House of Skills, a także z innych powodów bez podania przyczyny.
 16. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
 17. House of Skills będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 18. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum doradczo-szkoleniowego S.A., właściciela marki House of Skills i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.

Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległej 4a, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostepnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej, chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4a, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000307055. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-25-05-471. REGON: 017184952.Opłacony kapitał zakładowy: 818.100,00 PLN

Akceptuję Regulamin Uczestnictwa *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji dotyczących szkoleń, rozwoju spotkań i specjalnych ofert od Konsorcjum doradczo-szkoleniowego S.A. (właściciela marki House of Skills). Poinformowano mnie o prawie cofnięcia zgody w każdym czasie. Więcej w Polityce prywatności.
Wyślij do mnie kopię maila

Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległej 4a, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostepnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej, chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

Pytania w sprawie
programów otwartych
prosimy kierować na adres szkoleniaotwarte@houseofskills.pl lub poprzez
formularz kontaktowy
Zadaj pytanie
Formularz kontaktowy
Jeśli chcesz nam zadać pytanie, przesłać komentarz lub zgłosić problem, skorzystaj z formularza kontaktowego poniżej.
 
Wyślij kopię do mnie na podany adres e-mail
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji dotyczących szkoleń, rozwoju spotkań i specjalnych ofert od Konsorcjum doradczo-szkoleniowego S.A. (właściciela marki House of Skills).
    Poinformowano mnie o prawie cofnięcia zgody w każdym czasie. Więcej w Polityce prywatności.

Administratorem danych osobowych jest Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. z siedzibą przy ul. Równoległej 4a, 02-235 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a za dodatkową i odrębną zgodą w celu przesyłania informacji dotyczących szkoleń, rozwoju spotkań i specjalnych ofert na podany adres e-mail. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Ważne: strona wykorzystuje Cookies.

Używamy informacji zapisanych w Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Cookies w Twojej przeglądarce. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zamknij