fbpx

Na co warto zwrócić uwagę, aby dobrze wybrać firmę doradczo-szkoleniową?

Właściwy wybór firmy doradczo-szkoleniowej to jedna z najtrudniejszych decyzji osób odpowiedzialnych za realizację programów rozwojowych. Programy rozwojowe, w tym szkolenia mają przede wszystkim służyć realizacji pewnych celów firmy. Dlatego przy wyborze dostawcy, w pierwszej kolejności należy precyzyjnie określić ten cel. Może to być rozwiązanie konkretnego problemu kompetencyjnego, poprawa efektywności w miejscu pracy, zwiększenie motywacji, przyciągnięcie i utrzymanie pracowników – talentów, czy przygotowanie pracowników do pełnienia określonych ról w przyszłości i oczywiście wiele innych.

Mając klarowny cel, możemy traktować go jako podstawowe kryterium doboru partnera. Przed dokonaniem wyboru oferty firmy doradczo-szkoleniowej, warto przejrzeć listę sprawdzającą kryteriów szczegółowych niezależnych od celu, według których można ocenić jakość dostawcy usług i stwierdzić, które z nich są najważniejsze z punktu widzenia wyznaczonego celu.

Kierując się wyborem firmy doradczo-szkoleniowej należy moim zdaniem brać pod uwagę takie kryteria jak:

1. Kadra – czyli dostępni eksperci, trenerzy, konsultanci, coachowie. To jedno z najważniejszych kryteriów oceny dostawców usług rozwojowych. Warto sprawdzić, jakie mają wykształcenie i doświadczenia zawodowe, eksperckie, branżowe, jak również w roli trenera, konsultanta, coacha, referencje w wybranej tematyce, w realizacji podobnych projektów. Niezwykle ważne jest również to, jakie mają kompetencje społeczne, zdolności interpersonalne. Łatwo to stwierdzić podczas spotkań i poprzez referencje. Dobrą praktyką ostatnich lat jest sprawdzanie przez klientów, jakie procesy rekrutacji, rozwoju i utrzymania konsultantów i trenerów prowadzi firma, w której pracują oraz jak długo osoby te są związane i jakimi umowami z firmą. Ważna jest też wiedza, w jaki sposób profil konsultanta (także jego predyspozycji osobistych) dobierany jest do grupy docelowej klienta.

2. Zrozumienie potrzeb biznesowych. Pierwszym punktem oferty większości firm jest „diagnoza”. Z naszej praktyki wynika, że w różnych firmach bardzo różnie podchodzi się do tego etapu projektu. Dlatego warto sprawdzić, jakimi narzędziami firma zamierza prowadzić tę analizę – jakim wachlarzem rozwiązań w zakresie diagnozy dysponuje, co konkretnie proponuje na etapie projektowania badania, a następnie projektowania rozwiązań.

3. Dopasowanie do potrzeb branżowych. Doświadczenie w konkretnych branżach staje się wymogiem świadczenia profesjonalnych usług dla biznesu. Wiedza z tego zakresu pozwala nie tylko efektywnie przygotować skuteczne rozwiązania dla konkretnego klienta, ale również efektywnie prowadzić sam proces (posługiwanie się wspólnym językiem z uczestnikami to tylko jedna z korzyści). Warto już na etapie oferty dopytać o to, jakie firma stosuje metody zdobywania wiedzy o specyfice poszczególnych branż i czy posiada rozwiązania specyficznie branżowe.

4. Zapewnianie rezultatów. Coraz silniej zaznacza się na rynku usług doradczo-szkoleniowych trend faktycznego mierzenia wyników procesów rozwojowych. Wymaga to oczywiście sporego zaangażowania po obu stronach. Warto zatem ustalić w jaki sposób firma podchodzi do wyznaczania celów i mierników proponowanego działania, i jak firma zamierza zapewnić osiągnięcie rezultatów. Dobrym miernikiem doświadczenia dostawcy w zakresie mierzenia rezultatów jest proponowanie już na poziomie oferty działań, które należy wykonać przed interwencją i po niej. Dobry dostawca proponuje również sposób, w jaki rozwiązania rozwojowe będą integrowane z innymi systemami zarządzania (struktura, systemy, procesy, ocena, wynagradzanie, etc.).

5. Sprawdzony know-how, metody i narzędzia. Firma dysponująca szerokim zakresem własnego lub licencyjnego know-how, ma do dyspozycji znaczenie szersze portfolio narzędzi do realizacji programu. Dzięki temu nie sprzedaje posiadanego produktu, lecz dokonuje wyboru i dopasowania rozwiązań najbardziej odpowiadających celom interwencji, branży, kultury organizacyjnej firmy i specyfiki grupy docelowej. Warto więc zapytać potencjalnych dostawców jakim know-how dysponują i skąd go czerpią, w jaki sposób uaktualniają, a także jak konstruują rozwiązanie merytoryczne w oparciu o posiadanych know-how i jakie mają doświadczenia w stosowaniu danych rozwiązań w przeszłości.

6. Różnorodne formy realizacji. Skuteczność proponowanego rozwiązania zależy nie tylko od proponowanych treści, ale także od możliwych form. Szerokie doświadczenia firmy w zakresie różnorodnych form realizacji interwencji doradczo-szkoleniowych, narzędzi wdrożeniowych umożliwiają wybór takich, które w danej sytuacji będą najbardziej skuteczne. Warto zapytać dostawców rozwiązań rozwojowych o ich doświadczenia w zakresie programów e-learningowych – gotowych i szytych na miarę, synchronicznych i asynchronicznych, symulacji biznesowych, warsztatów, szkoleń behawioralnych, coachingu, mentoringu, narzędzi wdrożeniowych, programów opartych o action learning, realizacji dużych konferencji, etc. Należy także zrozumieć w jaki sposób firma dostosowuje formę rozwoju do celów, treści i grupy docelowej, w jaki sposób konstruuje proces edukacyjny łączący różne formy, jak zapewnia interakcję i buduje motywację uczestników do uczenia się.

7. Sprawne zarządzanie projektami. W przypadku realizacji dużych lub złożonych projektów, powodzenie przedsięwzięcia nie zależy jedynie od jakości pracy konsultanta, trenera czy eksperta. Takie projekty wymagają sprawnej współpracy całego zespołu, w którym poszczególne osoby pełnią różne role: analityka, eksperta branżowego, specjalistów tematycznych, lidera projektu, koordynatora organizacji, etc. Dlatego warto dobrze zrozumieć, w jaki sposób firma podchodzi do realizacji projektu, jakie są jej zdolności i doświadczenia w zakresie zarządzania złożonymi projektami, w jaki sposób zarządza logistyką projektu, współpracą ze sponsorami projektu, i jak jest wewnętrznie zorganizowana w tym zakresie.

8. Renoma. Rozpoznawalność i renoma marki firmy usługodawcy mają swoje znaczenie nie tylko, jako ważny element zmniejszenia ryzyka poniesionej inwestycji. To na ile firma jest rozpoznawalna na rynku, wśród odbiorców i uczestników programu może być również ogromnie istotne dla uczestników i odbiorców działań rozwojowych. Prestiż firmy doradczo-szkoleniowej powinien być odpowiednio dobrany do oczekiwań grupy docelowej, aby udział w programie był dla niej motywujący.

9. Cena i warunki handlowe. Cena jest oczywiście istotnym kryterium wyboru dostawcy. Warto jednak pamiętać, że składnikiem kosztu są istotne, inne warunki handlowe, w tym gwarancje jakości, uzależnienie zapłaty od rezultatu, etc. Warto także patrzeć na całkowitą wartość proponowanej inwestycji zapewniającej rezultat a nie jedynie na ceny jednostkowe. I – co najważniejsze – warto odnosić całkowitą wartość do uzyskiwanych korzyści.

Każde z powyższych kryteriów najlepiej sprawdzić w bezpośredniej interakcji z przedstawicielami firmy szkoleniowej, a także kierując się dostępnymi badaniami rynkowymi, rankingami oraz referencjami i opiniami innych odbiorców usług danej firmy. Przy wyborze dostawcy rozwiązania doradczo-szkoleniowego warto pamiętać, że błąd w wyborze skutkujący niską jakością, niezadowoleniem uczestników i brakiem planowanych rezultatów, kosztuje znacznie więcej, niż wartość samej usługi szkoleniowej i organizacji projektu. Jest to także koszt czasu pracy spędzonego, straconych korzyści alternatywnych, a przede wszystkim dużo trudniejszy do oszacowania koszt utraty zaufania do organizatora usługi (przełożonego czy działu HR) i pracodawcy oraz koszt demotywacji i zniechęcenia pracownika do podnoszenia kwalifikacji w miejscu pracy.

Skontaktuj się z nami,
jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych ofertach,
jakie mamy dla Ciebie.