fbpx

Akademia przywództwa – projekt rozwojowy dla Werner Kenel

Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszej współpracy z Grupa Werner Kenkel. To polska, rodzinna, nowocześnie zarządzana i dynamicznie rozwijającą się firma. Jest liderem wśród producentów opakowań z tektury falistej, zajmuje się także produkcją opakowań z nadrukiem fleksograficznym, offsetowym i cyfrowym oraz wytwarzaniem ekspozytorów tekturowych (znanych także pod nazwą stand). W trzech zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Krzycku Wielkim w Wielkopolsce i Bochni w Małopolsce firma zatrudnia łącznie 1700 osób, a jej produkty dostarczane są do ponad 1000 firm w kraju i za granicą.

Cel projektu

Firma Werner Kenkel, mając świadomość swojego intensywnego i dynamicznego wzrostu, zgłosiła się do nas w 2018 roku z jasno sprecyzowanym wyzwaniem biznesowym – właściciele odczuwali potrzebę rozwoju i wzmocnienia kompetencyjnego menedżerów. Nie mylili się wierząc, że dźwignią jest kompleksowy  rozwój liderów oraz że proces ten będzie kołem zamachowym dalszego rozwoju organizacji.

Wyzwania biznesowe

Wyzwanie biznesowe, które przed nami postawiono zamknęło się w 3 krokach związanych z:

 • Zaprojektowaniem oraz przeprowadzeniem diagnozy potrzeb
 • Stworzeniem szeroko zakrojonego programu rozwoju menedżerów, uwzględniającego sytuację, w której znajdowała się firma, a także specyfikę firmy rodzinnej
 • Działaniami utrwalającymi (follow-upy, raport) oraz rekomendacjami dalszych kroków

Rozwiązanie

W oparciu o analizę potrzeb, przygotowaną przez wewnętrzny dział HR, przeprowadziliśmy pogłębioną diagnozę, w celu poznania perspektywy różnych stron. Składały się na nią wywiady indywidualne z kadrą zarządzającą Werner Kenkel oraz praca w kilku grupach fokusowych. Następnie wnioski z tych działań pogłębialiśmy w serii wywiadów indywidualnych. Oprócz tego wszyscy uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety.

 • Łącznie ponad 60 osób wzięło udział w diagnozie
 • Zrealizowaliśmy 4 wywiady grupowe w Bochni i Krzycku
 • Z 15 osobami przeprowadziliśmy ankietę telefoniczną
 • Ponad 58 respondentów wzięło udział w ankiecie internetowej

Na podstawie powyższych działań  wyodrębniliśmy sześć kluczowych obszarów na których powinna koncentrować się Akademia Przywództwa Werner Kenkel:

 1. Odpowiedzialność i zaangażowanie
 2. Komunikacja i współpraca
 3. Budowanie autorytetu i wywieranie wpływu
 4. Młode pokolenia na rynku pracy
 5. Zmiana – zarządzanie, trudności i przełamywanie oporu
 6. Specyfika firmy rodzinnej

W odpowiedzi na te wyzwania opracowaliśmy dla menedżerów kompleksowy program Akademii Przywództwa. Obejmował on dwie ścieżki – dla (naj)wyższej i średniej kadry menedżerskiej (brali w niej udział m.in. członkowie zarządu, właściciele, dyrektorzy i kierownicy różnych działów) oraz dla menedżerów pierwszej linii (pracownicy aspirujący na stanowiska menedżerskie, brygadziści i kierownicy produkcji).

Uczestnicy przechodzili cykl dwudniowych warsztatów szkoleniowych w odstępach miesiąca – sześciu tygodni. Między modułami uczestnicy pracowali nad zadaniami wdrożeniowymi, a ich przełożeni na bieżąco otrzymywali informacje o kolejnych etapach, działaniach wdrożeniowych ich pracowników, a także instrukcje, jak wspierać swoich pracowników w rozwoju.

Akademia trwała rok i zakończyła się kick-outem, podczas którego zbieraliśmy ewaluację a także podsumowywaliśmy efekty pracy.

W Akademii wzięło udział 8 grup (po 4 w każdej ze ścieżek) – w sumie ponad 100 uczestników.

Niedawno zakończyła się kolejna edycja Akademii Przywództwa Werner Kenkel, w której uczestniczyli głównie menedżerowie pierwszej linii. Projekt był prowadzony równolegle dla 4 grup. Program ten ze względu na sytuację epidemiczną był realizowany w formule on-line.

Czynniki sukcesu

 1. Przeprowadzenie szeroko zakrojonej i wieloetapowej diagnozy, która pokazała różne wyzwania, wskazała na jakich obszarach należy się skoncentrować.
 2. Nadanie projektowi wysokiej rangi, zaangażowanie właściceli i kluczowych menedżerów. i Mocne zaangażowanie całej kadry zarządzającej. Po każdym module spotykaliśmy się z zarządem i właścicielami, by zaprezentować wnioski poszkoleniowe, wyniki ankiet, na bieżąco dostosowywać program do potrzeb klienta. Najwyższa kadra menedżerska także brała udział w warsztatach i przechodziła cały proces. Akademii Przywództwa Werner Kenkel

Efekty

Zaplanowane cele Akademii Przywództwa Werner Kenkel zostały w całości zrealizowane. Uczestnicy Akademii bardzo wysoko ocenili działania rozwojowe. Uczestnicy wskazywali, że nie tylko rozwinęli umiejętności/kompetencje i wzrosła ich wiedza w zakresie zarządzania, ale otrzymali również konkretne narzędzia, które wykorzystują w codziennej pracy.

Efekty wskazane przez uczestników w ankietach ewaluacyjnych:

 • Świadomość liderów, większa autorefleksja, lepsze rozumienie siebie i pracowników
 • Zmiana kultury pracy i rozmów
 • Poprawa atmosfery
 • Poprawa komunikacji, jakości współpracy
 • Wzrost zaufania, otwartości, zmniejszenie dystansu
 • Większe zaangażowanie, chętne branie odpowiedzialności
 • Wzrost wiedzy i kompetencji nt. zarządzania
 • Zainteresowanie sprawami firmy, szersze/globalne spojrzenie na organizację
 • Lepsze zarządzanie czasem, uporządkowanie i planowanie
 • Lepsza analiza i rozwiązywanie problemów, wyciąganie wniosków
 • Uwspólnienie języka w całej organizacji
 • Zwiększenie świadomości odnośnie dalszych obszarów do rozwoju
 • Dostrzeżenie potrzeby kaskadowania zdobytej wiedzy na niższe szczeble organizacji