Doświadczenie, które zmienia

Nasza oferta

powrót do listy
Europejski Fundusz Społeczny

Projekty dofinansowane z EFS realizujemy od 2005 roku.

Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl

Baza Usług Rozwojowych - kolejne rozdanie środków unijnych (2017-2020) na rozwój pracowników!

Budżet unijny przeznaczony na finansowanie rozwoju kapitału ludzkiego to 400 mln Euro. Dofinansowanie otrzymać mogą firmy i ich pracownicy zakwalifikowane jako mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym sieci partnerskie, franczyzowe, etc.). Uwaga – z dofinansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy wszystkich województw, poza mazowieckim i pomorskim.

Korzyści nowego podejścia w dystrybucji środków:

Przedsiębiorca sam decyduje o rodzaju usługi – otrzymuje dofinansowane na to, co jest mu potrzebne. Otrzymuje narzędzia, które umożliwiają mu indywidualny wybór oferty i proste rozliczenie wydatków, np.: bon, refundacja kosztów, promesa (w zależności od regionu/województwa)

 

Zapraszamy do rozmów o możliwej współpracy, jeśli:

 • masz grono współpracujących z Tobą MMŚP: partnerów, franczyzobiorców, dealerów, itp.
 • widzisz potrzebę rozwoju kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorców
 • nie masz doświadczenia w ubieganiu się o dofinansowanie
 • nie masz doświadczenia w zarządzaniu złożonymi, dużymi, rozproszonymi regionalnie projektami
 • potrzebujesz doświadczonego partnera, który pomoże w procesie oraz zrealizuje usługi rozwojowe dopasowane do Twoich potrzeb na najwyższym poziomie jakości

W czym możemy Ci pomóc?

 • Powiemy Ci co należy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie – szczegółowe informacje na temat warunków obowiązujących w wybranym województwie, zasady otrzymywania wsparcia oraz rozliczanie dofinansowania
 • Jesteśmy zarejestrowanym w BUR Wykonawcą uprawnionym do realizowania usług współfinansowanych – posiadamy certyfikat jakości SUS 2.0 o numerze 001
 • Zarządzimy rozbudowanym procesem rozwojowym obejmującym przedsiębiorców z kilku województw
 • Zrealizujemy działania rozwojowe zgodnie z przedstawioną diagnozą potrzeb dedykowane wskazanym przedsiębiorcom w formule zamkniętej

W ramach dofinansowania możesz zrealizować następujące usługi:

 • szkolenia dopasowane do potrzeb organizacji oraz uczestników
 • usługi doradcze dla indywidualnych osób – np. coaching, mentoring
 • usługi doradcze dla firm – np. doradztwo strategiczne
 • usługi e-learningowe – w tym platformy rozwoju ludzi, czy e-szkolenia

 

 

Czym jest BUR ?

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) jest ogólnodostępną bazą internetową usług rozwojowych, w której zarówno przedsiębiorstwa jak też ich pracownicy oraz osoby indywidualne mogą zapoznać się z szeroką ofertą działań pozwalających na rozwój (m.in. szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring, studia podyplomowe, e-learning).
 • Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie tylko i wyłącznie na usługi zamieszczone w BUR, realizowane przez Wykonawców posiadających certyfikat jakości.
 • Rejestr dostępny jest na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search

Zainteresowanych poznaniem szczegółów zapraszamy do kontaktu office@houseofskills.pl


Co robimy?

Projekty dofinansowane z EFS realizujemy od 2005 roku.

92.100.000
wartość zrealizowanych projektów
59.300.000
kwota pozyskanego dofinansowania
29 076
liczba unikalnych
uczestników
8 668
liczba dni
szkoleniowych
32
liczba zrealizowanych
projektów

Masz pytania ? Skontaktuj się z naszym ekspertem

Zrealizowane projekty
Zapytania ofertowe
Archiwum zapytań
+
Trener XXI wieku

Celem projektu było podniesienie kompetencji trenerskich i doradczych w trzech kluczowych obszarach rozwoju:

 • umiejętności miękkie trenerskie,
 • rozumienie biznesu i przedsiębiorstwa,
 • kompetencje konsultingowe w pracy trenera.

W wyniku rozwinięcia w/w kompetencji, uczestnicy będą mogli z sukcesem odpowiadać na oczekiwania klientów biznesowych – firm realizujących procesy rozwojowe dla pracowników, jak również zdobędą przewagę konkurencyjną na zmieniającym się rynku usług szkoleniowych i doradczo-szkoleniowych.

W ramach projektu zostało przeszkolonych 30 trenerów. Projekt realizowany był w okresie czerwiec 2013 – lipiec 2014.

+
Akademia Rozwoju – wzmocnienie kompetencji menedżerskich i specjalistycznych firmy R&M MainServ

Projekt zakładał podniesienie kwalifikacji 119 pracowników (kadra menedżerska, przedstawiciele kadry specjalistycznej, handlowcy, kierownicy projektu) Rheinhold & Mahla MainServ sp. z o.o.(R&M) w zakresie umiejętności pozwalających na skuteczne wdrażanie strategii firmy.

W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia z 3 obszarów:

 • wiedza ekonomiczna i postrzeganie całościowego obrazu przedsiębiorstwa i sposobu zarządzania nim (gry symulacyjne),
 • zmiana i kultura organizacyjna,
 • umiejętności menedżerskie i specjalistyczne.

Projekt był realizowany w okresie październik 2005 r. – wrzesień 2006 r.

+
Rozwój efektywności menedżerskiej, umiejętności sprzedaży i obsługi klienta kadry ACNielsen

Celem programu było zwiększenie dynamiki rozwoju firmy i jej konkurencyjności na rynku oraz poprawa efektywności pracy menedżerów i pracowników z 3 działów: sprzedaży i obsługi klienta (badania rynku detalicznego), operacji, badań konsumenckich.

W ramach projektu został przeprowadzony program szkoleniowy obejmujący 3 obszary rozwoju:

 • efektywność menedżerską,
 • obsługę klienta,
 • techniki sprzedaży.

Projekt przeprowadzonym został w okresie od listopada 2005 r. do października 2006 r. W tym czasie przeszkolonych zostało 97 osób.

+
Skuteczny Menedżer – kształcenie kadry kierowniczej średniego szczebla Telekomunikacji Polskiej

Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji menedżerskich osób zajmujących stanowiska kierownicze w Telekomunikacji Polskiej S.A., uspójnienie i kaskadowanie wiedzy oraz umiejętności w strukturach zarządczych Telekomunikacji Polskiej S.A., a także zwiększenie konkurencyjności TP na rynku.

Przeszkolono 754 osoby.

Projekt trwał od listopada 2005 r. do października 2006 r.

+
Akademia umiejętności menedżerskich dla osób zarządzających zespołami agentów ubezpieczeniowych

Projekt zakładał zwiększenie konkurencyjności i efektywności mikroprzedsiębiorstw w branży ubezpieczeniowej w obliczu zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Jego założeniem było przeprowadzenie szkoleń ogólnych z zakresu orientacji biznesowej, zarządzania, efektywności menedżerskiej, zarządzania zmianą z wykorzystaniem innowacyjnych metod np. SLII Kena Blancharda.

Projekt ten został skierowany do osób zarządzających zespołami agentów i przedstawicieli ubezpieczeniowych (105 mikroprzedsiębiorstw). Jego realizacja wpłynęła na rozwój i profesjonalizację lokalnych sieci agentów sprzedaży ubezpieczeń poprzez szkolenia podnoszące umiejętności w zakresie zarządzania.

Projekt trwał od listopada 2005 r. do grudnia 2006 r.

+
Szkolenia kadry menedżerskiej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Celem projektu było podniesienie konkurencyjności PKP PLK przez kompleksowe doskonalenie umiejętności kwalifikacji kadr kierowniczych różnego szczebla. Doskonalenie kompetencji menedżerskich w ramach zintegrowanego programu szkoleniowego, równoległego dla różnych szczebli zarządzania, w większym stopniu niż pojedyncze szkolenia pozwoliło zaspokoić potrzeby edukacyjne oraz wpłynąć na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Projekt był skierowany do kadry zarządzającej PKP PLK. Przeszkolonych zostało 1295 osób, w tym: najwyższa kadra kierownicza, kadra średniego szczebla, kadra eksploatacji i nadzoru, osoby reprezentujące wszystkie poziomy struktury spółki: zarząd, centralę, jednostki bezpośrednio podległe zarządowi, oddziały regionalne i zakłady linii kolejowych.

Projekt był realizowany od października 2005 r. do listopada 2007 r.

+
Uniwersytet Skanska

Celem projketu było podwyższenie kompetencji kadry menadżerskiej Skanska S.A. w ramach 14 tematów szkoleniowych m.in. myślenie analityczne, sztuka prezentacji, zarządzanie zespołem, zarządzanie projektem, efektywność indywidualna, asertywność, rozwój umiejętności komunikacyjnych.

Przeszkolonych zostało ponad 2000 osób, w tym: osoby na stanowiskach kierownicy budowy, kierownicy bazy sprzętu, kierownicy wytwórni mas bitumicznych, inżynierowie projektu, główni specjaliści, architekci, audytorzy wewnętrzni, główni administratorzy systemów informatycznych, kontrolerzy, koordynatorzy, prawnicy; menadżerowie projektu, dyrektorzy.

Projekt trwał od stycznia 2006 r. do czerwca 2008 r.

+
Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji pracowników Carlsberg Polska

Projekt miał na celu podniesienie konkurencyjności Carlsberg Polska S.A., na dynamicznie rozwijającym się krajowym rynku piwowarskim, poprzez rozwój kompetencji kadry menedżerskiej oraz doskonalenie umiejętności i kwalifikacji pracowników obszaru sprzedaży i obsługi klienta.

Realizacja programu pozwoliła na rozwój fundamentalnych kompetencji menedżerskich kluczowej kadry zarządzającej, wyposażenie pracowników w niezbędne umiejętności związane z procesem sprzedaży oraz wzmocnienie wysokiej jakości obsługi klienta.

Przeszkolonych zostało 815 osób, w tym: menadżerowie i pracownicy sprzedaży, a wśród nich: kluczowi menadżerowie senior management team, middle management team, pozostali pracownicy pionu sprzedaży z działu obsługi klienta, działu reklamacji, transportu, koordynatorzy ds. rozwoju dystrybucji).

Projekt trwał od sierpnia 2006 r. do marca 2008 r.

+
Wspólne odpowiedzialności – program szkoleń dla pracowników grupy kapitałowej BHW

Celem projektu było podniesienie konkurencyjności pięciu podmiotów grupy kapitałowej Banku Hadlowego w Warszawie na dynamicznym rynku usług finansowych, przez rozwój kompetencji kadry menedżerskiej oraz doskonalenie umiejętności i kwalifikacji pracowników obszaru obsługi klienta.

W projekcie udział wzięło ponad 1200 osób (kadra menedżerska Banku Handlowego – liderzy zespołów, kierownicy zespołów, naczelnicy, dyrektorzy, szefowie pionów i sektorów).

Realizacja programu pozwoliła na rozwój fundamentalnych kompetencji kadry menedżerskiej oraz wyposażenie pracowników w niezbędne kompetencje związane z procesem wysokiej jakości obsługi klienta.

Projekt był realizowany w okresie od sierpnia 2006 r. do marca 2008 r.

+
Akademia Zarządzania NOMI

Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju całego przedsiębiorstwa poprzez inwestowanie w kapitał ludzki i zwiększanie stopnia adaptacyjności pracowników do wymogów gospodarki opartej na wiedzy i umiejętnościach.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy (136 menedżerów średniego i wyższego szczebla) Akademii Zarządzania Nomi mieli szansę:

 • rozwinąć kompetencje związane z przywództwem, zarządzaniem ludźmi, obsługą klienta oraz negocjacjami,
 • zdobyć szeroką wiedzę z zakresu finansów i biznesowych aspektów funkcjonowania firmy,
 • uczestniczyć w procesie ujednolicania standardów zarządzania w NOMI.

Szkolenia w ramach programu projektu odbywały się w okresie od stycznia 2009 r. do lutego 2010 r.

+
Jak stać się konkurencyjnym przedsiębiorcą – Akademia Innowacyjnej Sprzedaży

Głównym celem AKADEMII INNOWACYJNEJ SPRZEDAŻY był rozwój kompetencji pracowników firmy ING Usługi Finansowe SA (ING) i powiązanych z nią przedsiębiorców w zakresie:

 • innowacyjnych technik sprzedaży,
 • budowania sieci kontaktów, pozyskiwania referencji, angażowania się w działalność społeczną i zwiększania zaufania klientów,
 • profesjonalnej wiedzy w celu ugruntowania pozycji pracowników ING jako wszechstronnych doradców klienta,
 • umiejętności przywódczych kadry.

W programie uczestniczyło 566 osób, w tym: pracownicy ING, kierownicy zespołów (osoby prowadzące działalność gospodarczą) oraz przedstawiciele ubezpieczeniowo-finansowi.

Projekt był realizowany w okresie od stycznia 2009 r. do lipca 2010 r.

+
Akademia Umiejętności HJ Heinz Polska

Głównym celem projektu było podniesienie i dostosowanie do wymogów gospodarki opartej na wiedzy i umiejętnościach kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców powiązanych umowami agencyjnymi. Cel ten realizowany został poprzez zaproponowanie uczestnikom Akademii cyklu szkoleń i spotkań doradczych w obszarach:

 • budowa optymalnej kultury organizacyjnej i propagowanie innowacyjnych postaw,
 • rozwijanie świadomości biznesowej i wzmacnianie kompetencji przywódczych Kadry Zarządzającej i Menedżerskiej,
 • zwiększanie kompetencji pracowników produkcji w obszarze optymalizacji procesów produkcji,
 • budowa organizacji zorientowanej na klienta.

W szkoleniach zrealizowanych w ramach Akademii wzięło udział 476 pracowników Heinz zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 102 osoby współpracujące z Firmą w ramach umów agencyjnych na terenie całego kraju

Projekt trwał od stycznia 2009 r. do grudnia 2010 r.

+
Inwestowanie w ludzi sukcesem przyszłości – program rozwoju pracowników Bosch

Głównym celem projektu było zwiększenie konkurencyjności firmy Bosch poprzez inwestowanie w kapitał ludzki oraz adaptację pracowników do wymogów gospodarki opartej na wiedzy i umiejętnościach.

Cel ten zrealizowany został poprzez rozwój pracowników w zakresie:

 • zarządzania indywidualnego i zespołowego,
 • definiowania poziomu kompetencji podwładnych,
 • nowoczesnego podejścia do budowania relacji z klientami,
 • innowacyjnych technik sprzedaży,
 • przygotowania i prowadzenia procesu negocjacyjnego,
 • wzrostu efektywności zarządzania projektami,
 • poprawy komunikacji i obsługi klienta,
 • motywacji do samodoskonalenia się i rozwoju.

Uczestnikami programu szkoleniowego były 213 osób, w tym: pracownicy działu sprzedaży, eksperci, specjaliści i pracownicy administracyjni oraz osoby z grupy high potential (pracownicy wykazujący potencjał kierowniczy).

Projekt był realizowany od stycznia 2009 r. do grudnia 2010 r.

+
Akademia Rozwoju Umiejętności

Celem projektu Akademia Rozwoju Umiejętności było utrzymanie pozycji Banku Handlowego Citibank na rynku oraz przystosowanie pracowników do wymogów gospodarki opartej na wiedzy i umiejętnościach. Został on osiągnięty poprzez zwiększenie umiejętności pracowników w ramach 4 kluczowych kompetencji, umożliwiających realizację celów strategicznych Banku, w tym szczególnie: świadczenie wysokiej jakości usług klientom, związanie klientów z Bankiem, zatrzymanie w organizacji pracowników o wysokim potencjale, zintegrowanie modelu kompetencji kluczowych z bieżącymi zachowaniami pracowników Banku, rozwinięcie oraz wzmocnienie umiejętności i zachowań budujących kulturę organizacyjną, podniesienie efektywność indywidualnej pracowników oraz zmniejszenie rotacji wśród uczestników projektu.

Cyklem szkoleń zostało objętych 1185 osób, w tym: menedżerowie, pracownicy operacyjni działów bankowości detalicznej, bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, zarządzania ryzykiem, sektora operacji i technologii.

Projekt trwał od stycznia 2009 r. do grudnia 2010 r.

+
Projekt IRI „Instytut Rozwoju Innowacji”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Instytut Rozwoju Innowacji”, którego autorem i realizatorem był House of Skills.

W ramach projektu przeszkoliliśmy 362 osoby ze 135 firm, z następujących tematów:

 • Sztuka innowacyjnego działania
 • Zarządzanie innowacją zespołu
 • Strategia Błękitnego Oceanu

Projekt trwał w latach 2010-2011.

+
Akademia Rozwoju Kompetencji

Celem projektu było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji 333 pracowników Eiffage Budownictwo Mitex S.A.( Zarząd, Dyrektorzy Kierownicy, Koordynatorzy, Majstrowie i Inżynierowie Budowy) w obszarach:

 • zarządzanie ludźmi,
 • rozumienie biznesu,
 • budowanie relacji z klientem,
 • efektywność indywidualna,
 • zarządzanie wiekiem.

Projekt był realizowany w okresie: listopad 2009r. - sierpień 2011r.

+
Akademia Rozwoju RBPL

Celem projektu było podniesienie kompetencji 666 pracowników firmy Raiffeisen Bank Polska S,A,. (Zarząd, Menedżerowie, Dyrektorzy Oddziałów , Doradcy Klient) poprzez przeprowadzenie 2-letniego cyklu szkoleń ogólnych z obszaru:

 • zarządzania i przywództwa
 • sprzedaży
 • budowania relacji z Klientem
 • zarządzania wiekiem.

Projekt był realizowany w okresie: listopad 2009- wrzesień 2011r.

+
Akademia Talentów

Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji 140 pracowników firmy ArcelorMittal Poland (Inżynierowie, Eksperci, Kadra Zarządzająca) w zakresie umiejętności osobistych, przywództwa, coachingu, zarządzania zmianą i mechanizmów biznesowych.

Projekt był realizowany w okresie: listopad 2009r.- pażdziernik 2011r.

+
Człowiek filarem sukcesu.Program rozwoju umiejętności oraz aktywnej postawy zawodowej pracowników i partnerów Grupy Kapitałowej Torfarm

Celem projektu był wzrost kompetencji menedżerskich, przywódczych, handlowych oraz rozwój efektywności osobistej i zespołowej 100 pracowników Grupy Kapitałowej Neuca z 16 spółek wchodzących w jej skład oraz 80 mikroprzedsiębiorców związanych z firmą poprzez realizację 2-letniego programu szkoleń z zakresu:

 • przywództwa,
 • negocjacji handlowych,
 • promocji,
 • umiejętności menedżerskich,
 • umiejętności trenerskich,
 • zarządzania wiekiem.

Projekt był realizowany w okresie: styczeń 2010r. – październik 2011r.

+
Program Rozwoju Kompetencji Menedżerskich

Celem projektu był rozwój kluczowych kompetencji zarządzania 350 menedżerów BRE Banku, niezbędnych do osiągania oczekiwanych od nich rezultatów biznesowych poprzez szkolenia e-learning w czterech obszarach tematycznych:

 • Rozwijaj osoby i zespoły
 • Wzmacniaj efektywność
 • Oceniaj i optymalizuj zasoby
 • Zaplanuj

Projekt był realizowany w okresie: wrzesień 2009r. - wrzesień 2011r.

+
Silne przywództwo to lepsze wyniki

Celem projektu był rozwój umiejętności planowania i zarządzania strategicznego 260 osób z Zarządu i Kierownictwa Tesco Polska Sp. z o.o. przez szkolenia ogólne i doradztwo związane ze szkoleniami.

Projekt był realizowany w okresie: listopad 2009 – październik 2011r.

+
Strategia: zachwycony klient

Celem projektu był wzrost kompetencji 1229 pracowników firmy Schenker Sp. z o.o. (Najwyższa Kadra Menedżerska, Kierownicy, Brygadziści, Pracownicy Oddziałów, Trenerzy Wewnętrzni) w obszarze:

 • doskonalenia jakości obsługi klienta,
 • przywództwa,
 • prowadzenia szkoleń wewnętrznych.

Projekt był realizowany w okresie: listopad 2009r. – wrzesień 2011r.

+
Akademia Gościnności

Celem projektu było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji 267 pracowników przedsiębiorstw lub przedsiębiorców branży turystyczne, w tym:

 • podniesienie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności 200 pracowników branży turystycznej poprzez szkolenia z obszaru obsługi klienta,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 67 os. kadry menadżerskiej poprzez szkolenie z zakres.

Projekt był realizowany w okresie: styczeń 2010r. listopad 2011r.

+
Profesjonalny Trener Biznesu

Projekt Profesjonalny Trener Biznesu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, miał na celu wyszkolenie kompetentnych trenerów biznesu poprzez realizację dwóch podstawowych celów:

 • przygotowanie do prowadzenia szkoleń biznesowych osób, które miały praktyczne doświadczenie w biznesie oraz predyspozycje i motywację do podjęcia zawodu trenera – co
 • wynikało z zapotrzebowania rynku na trenerów-praktyków,
 • przygotowanie do prowadzenia szkoleń biznesowych osób, które posiadały podstawowy warsztat trenerski i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, ale nie miały doświadczeń
 • pracy w środowisku biznesowym.

W związku z powyższym projekt był adresowany równolegle do dwóch grup potencjalnych uczestników:

 • Grupy Praktyków Biznesu – menedżerów lub specjalistów z min. 5 letnim doświadczeniem biznesowym, z krótkim doświadczeniem w prowadzeniu prezentacji lub szkoleń, które zdradzało predyspozycje do roli trenera i rzeczywistą motywację do jej podjęcia.
 • Grupy Trenerów Warsztatów Edukacyjnych - doświadczonych trenerów spoza środowiska biznesowego (pracujących w organizacjach pozarządowych, sektorze publicznym), którzy chcieli udoskonalić swój warsztat pracy, poznać specyfikę pracy dla klienta biznesowego oraz zdobyć umiejętności umożliwiające im występowanie z sukcesem w roli trenera biznesu.

Projekt był realizowany w dwóch edycjach w okresie wrzesień 2010 – czerwiec 2012, w ramach których przeszkolono 72 osoby.

Brak zapytań.

Mieliśmy przyjemność współpracować z:

agros nova
alior bank
axa
shell polska
bayer
usp zdrowie
asseco poland
gaz system
skanska
symantec
nivea polska
db schenker
medicover
bridgestone
sony poland
real
smyk
eltel
danone

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce cookies

Zamknij