Doświadczenie, które zmienia

Nasza oferta

powrót do listy
Doradztwo

Pomagamy wypracowywać i zwizualizować wizję, model biznesowy, strategię działania i optymalną kulturę organizacyjną.

Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl

Co robimy?

Pomagamy wypracowywać i zwizualizować wizję, model biznesowy, strategię działania i optymalną kulturę organizacyjną. Asystujemy przy wdrożeniu strategii poprzez kaskadowanie celów i odpowiedzialności, zmienienie kultury organizacyjnej, wzmacnianie zespołów zarządzających i budowanie świadomości biznesowej pracowników. Zapewniamy, że pracownicy będą posiadali umiejętności i motywację, a funkcja HR i organizacja będą właściwie „dostrojone” do realizacji celów i zadań biznesowych.

Co nas wyróżnia?

 • Projektujemy i prowadzimy wyjątkowe warsztaty i spotkania:
  • Zapewniające przemyślaną interakcję, inspirację i angażowanie uczestników
  • Oparte na logicznych procesach pracy grupowej
  • Z wykorzystaniem doskonałych metod wizualizacji
 • Czerpiemy z 25-letnich doświadczeń w szkoleniach i doradztwie. To pozwala nam na pragmatyzm oraz dopasowanie narzędzi i rozwiązań do potrzeb naszych klientów
 • Stawiamy na prostotę i efekty. W czytelny i prosty sposób pokazujemy rozwiązania i wpływ naszych działań na efekty biznesowe

Usługi i rozwiązania z zakresu doradztwa:

+
Wizualizacja i mapowanie strategii

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Potrzebna nowa koncepcja rozwoju biznesu
 • Potrzebna refleksja nad dotychczasową strategią, praktykami
 • W zespole zarządzającym brakuje zgody, co do kierunków rozwoju
 • Strategia korporacyjna wymaga przełożenia na poziom lokalny

Jakie są efekty naszej pracy?

 • Uzgodnione priorytety biznesowe oraz podział odpowiedzialności
 • Skupiona energia organizacji wokół priorytetów
 • Zidentyfikowane kluczowe czynniki sukcesu
 • Uzgodniony model biznesowy oraz inicjatywy wdrożeniowe

Dlaczego warto pracować z nami?

 • Bogate i różnorodne doświadczenia – branże, kultury organizacyjne
 • Wyjątkowa oprawa warsztatów – dopasowane narzędzia, atrakcyjna wizualizacja, angażujące sesje robocze
 • Prostota, pragmatyzm proponowanych rozwiązań
 • Połączenie dyskusji o strategii z rozmową o efektywności działania zespołu zarządzającego

Nasze rozwiązania:

 • Diagnoza organizacyjna:
  • Jakości pracy zespołu
  • Kultury organizacyjnej
  • Pogłębiona analiza biznesowa firmy i kierunków rozwojowych oraz barier rozwoju
 • Warsztaty strategiczne, których celem jest wypracowanie, uzgodnienie celów, zadań i ról w oparciu o wybrane podejście:
  • Wizja strategiczna – Visual Planning Systems™The Grove
  • Strategia Błękitnego Oceanu™
  • Skuteczny model biznesowy - podejście Business Model Innovation Alexa Osterwaldera
  • Mapa strategii Balanced Scorecard
 • Komunikacja strategii pracownikom poprzez konferencje, spotkania, prezentacje, gry symulacyjne, coaching, budowanie poparcia dla strategii
 • Wsparcie w przygotowaniu wdrożenia strategii
Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl
+
Wdrażanie strategii

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Jak zapewnić, by strategia była realizowana przez pracowników codziennie?
 • Jak przełożyć cele strategiczne na zadania operacyjne?
 • Jak zmierzyć, czy strategia jest realizowana?
 • Jak podzielić odpowiedzialność za realizację strategii?

Jakie są efekty naszej pracy?

 • Uzgodnione, zdefiniowane, opisane miary realizacji celów
 • Uzgodnione, zdefiniowane, opisane inicjatywy strategiczne wspierające realizację celów
 • Zdefiniowane karty celów dla pracowników na poziomach N, N-1, N-2
 • Spójna mapa celów i miar w całej organizacji

Dlaczego warto pracować z nami?

 • Warsztatowe podejście, skuteczne w budowaniu konsensusu
 • Wizualizacja pełnej architektury miar w całej organizacji
 • Doświadczenie w definiowaniu miar i testowaniu ich jakości oraz budowaniu systemów premiowania za wyniki

Nasze podejście i narzędzia:

 • Uzgadnianie miar realizacji celów, inicjatyw strategicznych i planów wdrożenia strategii; wykorzystywane narzędzia:
  • Visual Planning Systems™The Grove
  • Balanced Scorecard
  • Macierz celów i miar
  • Karty opisu miar
  • Testy miar
  • Karty inicjatyw
 • Projektowanie powiązań strategii z systemem informacji zarządczej oraz systemami rozwoju, oceny i premiowania pracowników
 • Nadzór nad pracą zespołu wdrażającego strategię
Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl
+
Definiowanie i kształtowanie kultury organizacyjnej

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Kultura organizacji jest niespójna ze strategią
 • Kultura organizacyjna wymagająca wzmocnienia, nowego ukierunkowania
 • Potrzeba wdrożenia nowego podejścia, odświeżenia kultury organizacyjnej

Jakie są efekty naszej pracy?

 • Rozpoczęty dialog – tworzymy język i pretekst do dialogu na temat kultury i jakości przywództwa w organizacji
 • Skoncentrowane działania organizacji wokół uzgodnionych i strategicznie ważnych priorytetów kulturowych
 • Potwierdzona spójność kultury organizacyjnej ze strategią i określone krytyczne dla realizacji strategii warunki kulturowe
 • Pracownicy prezentują oczekiwane zachowania

Dlaczego warto pracować z nami?

 • Kilkanaście lat doświadczeń w Polsce i zagranicą
 • Zintegrowane podejście – potrafimy łączyć płaszczyzny: kultury organizacyjnej, zagadnień międzykulturowych, przywództwa i strategii
 • Bardzo mocna metodologia i narzędzia (Model Hofstede)

Nasze podejście i narzędzia:

 • Diagnoza:
  • Organisational Culture Scan Light – szybka i prosta diagnoza kultury organizacyjnej i określenie potrzeb rozwojowych firmy
  • Organisation Culture Audit - pełne badanie kultury organizacyjnej w wymiarach merytorycznych i organizacyjnych, zgodnie z modelem Hofstede
 • Kształtowanie kultury: warsztaty z zespołem zarządzającym i kluczowymi menedżerami nt. definiowania kultury optymalnej (wymaganej przez strategię)
 • Wdrożenie:
  • Zbudowanie planu wdrożenia optymalnej kultury organizacyjnej wspierającej strategię biznesową
  • Wsparcie zespołów wdrożeniowych
Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl
+
Podnoszenie efektywności zespołów zarządzających

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Brak wspólnej wizji, uzgodnionej strategii działania i zaangażowania członków zespołu
 • Niska jakość lub brak współpracy między członkami zespołu w procesie wdrażania strategii
 • Wyniki biznesowe zespołu poniżej oczekiwań
 • Silne, destruktywne napięcia emocjonalne

Jakie są efekty naszej pracy?

 • Uzgodniony i zjednoczony wokół wspólnej wizji i strategii zespół
 • Wzrost poziomu zaufania i zaangażowania członków zespołu w realizację strategii
 • Rozwój umiejętności wspólnej pracy, radzenia sobie z różnorodnością i konstruktywnego podejścia do konfliktów oraz sporów

Dlaczego warto pracować z nami?

 • Doświadczeni trenerzy i konsultanci pracującymi z różnymi typami zespołów
 • Bogate portfolio sprawdzonych w praktyce narzędzi diagnostycznych
 • Spójność działań rozwojowych z realizacją zadań biznesowych zespołu

Nasze rozwiązania:

 • Diagnoza jakości pracy zespołu na bazie:
  • Wywiadów indywidualnych (z liderem i innymi członkami zespołu)
  • Badań kwestionariuszowych zespołu
 • Psychometryczna diagnoza zespołu – możliwość wykorzystania koncepcji ról zespołowych Belbina, badań wg koncepcji MBTI®, Extended DISC®, Hogan Assessment Systems, Skali Potencjału Przywódczego™, Facet 5®, Success Insights
 • Zaprojektowanie i wdrożenie procesu rozwojowego:
  • Warsztaty budowania i rozwoju zespołu zorientowanego na strategię poprzez wspólną pracę nad kluczowymi zagadnieniami biznesowymi
  • Warsztaty współpracy zespołowej - wg modelu ról zespołowych Belbina lub w oparciu o diagnozę psychometryczną (np. Extended DISC®)
  • Warsztaty umiejętności wspólnej pracy – na bazie rozwoju inteligencji społecznej/interpersonalnej oraz wykorzystania kreatywnych technik wspólnej pracy
  • Praca coachingowa z liderem i członkami zespołu
Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl
+
Symulacja biznesowe

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Potrzebna inspiracja menedżerów przed rozpoczęciem procesu planowania strategicznego
 • Przygotowanie kluczowych osób do wdrożenia strategii
 • Utworzenie i integracja zespołu pracującego nad strategią
 • Rozwój kompetencji myślenia strategicznego

Jakie są efekty naszej pracy?

 • Wspólne definicje i pojęcia dotyczące organizacji jako całości – lepsze zrozumienie systemu, jakim jest organizacja
 • Zintegrowany zespół wokół celów biznesowych i zespołowych
 • Lepsze poznanie specyfiki funkcjonowania organizacji w danej branży

Dlaczego warto pracować z nami?

 • Bogate i różnorodne doświadczenia – zajmujemy się modelami symulacyjnymi od 25 lat
 • Serious playing - zaawansowane symulacje biznesowe ilustrujące różne branże i typy biznesu
 • Interaktywna, angażująca forma (nauka przez zabawę)

Nasze podejście i narzędzia:

 • Symulacje Celemi (zarządzanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie firmą opartą o know-how):
  • Celemi Enterprise™
  • Celemi Tango™
  • Celemi Decision Base™
  • Celemi Livon™
  • Celemi Apples & Oranges™
  • Celemi Performance™
 • Symulacja Game Tools (zarządzania zmianą): Change Navigator
 • Symulacje Strategy Translation Implementation (zarządzanie działalnością detaliczną i zarządzanie bankiem):
  • Retail Management
  • Think Customer (Banking Simulation)
Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl
+
Motywowanie (systemy ocen, MBO, premiowe)

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • System ocen źle funkcjonuje: nie przekłada się na wyniki biznesowe, nie różnicuje pracowników, nie motywuje, nie daje możliwości systemowego zarządzania pracownikami
 • Wyniki firmy są niezadowalające – potrzeba wzmocnienia nastawienia na rezultaty
 • Pracownicy i menedżerowie nie widzą wartości w systemie ocen/ nie stosują go w praktyce

Jakie są efekty naszej pracy?

 • Wdrożony system ocen, który jest narzędziem do rozwijania i promowania pracowników i zapewnia systemowe oraz strategiczne zarządzanie ludźmi
 • Wdrożony system premiowy jest ściśle powiązany z wynikami, wzmacnia motywację pracowników do osiągania wyników
 • Pracownicy dostają regularny feedback na temat swojej pracy, widzą dla siebie korzyści z funkcjonowania systemu

Dlaczego warto pracować z nami?

 • Bogate i różnorodne doświadczenia
 • Biznesowe podejście do systemów ocen i efektywności, oparte na prostocie i użyteczności
 • Umiejętność diagnozy: dajemy trafne wskazania na temat tego, co i w jakim kierunku należy zmienić

Nasze podejście i narzędzia:

 • Diagnoza:
  • Audyt systemów HR pod kątem ich spójności i efektywności: wywiady indywidualne, zogniskowane wywiady grupowe, badanie ankietowe, analiza dokumentacji
  • Analiza wyników ocen pracowniczych i wyników biznesowych – rozkład ocen, wypłat premii
  • Badanie satysfakcji klientów wewnętrznych (menedżerów, pracowników)
 • Projektowanie:
  • Identyfikacja miar realizacji celów, kaskadowanie miar
  • Zdefiniowanie kryteriów oceny jakościowej
  • Projektowanie zasad systemu oceny (w oparciu o model kompetencji i/lub wartości) i premiowania
 • Wdrożenie:
  • Szkolenia dla menedżerów i pracowników
  • Warsztaty wspierające menedżerów w postawieniu celów wysokiej jakości spójnych z celami firmy
  • Coaching ekspercki w zakresie MBO
Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl
+
Rozwój (analiza potencjału, planowanie sukcesji, zarządzanie talentami, szkolenia)

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Dylematy związane z promowaniem pracowników: kto?, za co?
 • Brak kadry rezerwowej i przyszłych sukcesorów
 • Niedostateczna podaż pracowników gotowych do przyjmowania odpowiedzialności i nowych zadań
 • Brak systemu wspierającego rozwój pracowników
 • Brak efektywnego systemu planowania rozwoju

Jakie są efekty naszej pracy?

 • Zdefiniowane strategiczne kierunki rozwoju pracowników
 • Czytelne ścieżki kariery i rozwoju w organizacji
 • Określona pula sprawdzonych osób (talentów) gotowych na podejmowanie się nowych wyzwań, w tym pula sukcesorów na kluczowe stanowiska
 • Wnioski z analizy potencjału kluczowych pracowników

Dlaczego warto pracować z nami?

 • Bardzo duże doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu programów rozwojowych
 • Duże portfolio narzędzi diagnostycznych

Nasze podejście i narzędzia:

 • Diagnoza:
  • Diagnoza kompetencji i potencjału pracowników (Assessment / Development Center, 360 stopni)
  • Diagnoza psychometryczna (MBTI®, Extended DISC®, Hogan Assessment Systems, Skala Potencjału Przywódczego™, Facet 5®, Success Insights™)
 • Projektowanie i wdrażanie programów zarządzania talentami
 • Planowanie rozwoju pracowników i ścieżek karier
 • Definiowanie i wdrażanie modeli kompetencji
 • Tworzenie planów sukcesji
 • Projektowanie i wdrażanie programów coachingowych i mentoringowych
Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl
+
Doskonalenie funkcji HR

Jakie problemy rozwiązujemy?

 • Nowe oczekiwania biznesu wobec funkcji HR
 • Zmiana modelu funkcjonowania HR, np. wdrożenie modelu Business Partner
 • HR nie jest postrzegany jako partner (daleko od biznesu)
 • Niedostateczny pomiar efektywności funkcji HR
 • Niepełna, niespójna z biznesową strategia HR

Jakie są efekty naszej pracy?

 • HR wspierający biznes, HR doceniany przez biznes
 • HR świadomym partnerem budującym swój wizerunek
 • Czytelnie zdefiniowana rola i odpowiedzialności HR
 • Zdefiniowania i opisana strategia HR oraz plan jej wdrożenia

Dlaczego warto pracować z nami?

 • Mamy praktyczne i biznesowe podejście
 • Kwestionujemy zasadność inicjatyw HR (najpierw po co, a potem co?)
 • Zapewniamy całościowe spojrzenie na HR, uwzględniamy powiązania HR z innymi funkcjami

Nasze podejście i narzędzia:

 • Diagnoza efektywności procesów HR
 • Budowanie i wdrażanie roli Business Partnera w HR
 • Budowanie strategii personalnej
 • Budowanie ścieżek karier w HR
 • Rozwój kompetencji HR (zarządzanie strategiczne)
Pytania odnośnie naszych rozwiązań oraz zapytania ofertowe zapytania@houseofskills.pl
Materiały wideo:

Mieliśmy przyjemność współpracować z:

agros nova
alior bank
axa
shell polska
bayer
usp zdrowie
asseco poland
gaz system
skanska
symantec
nivea polska
db schenker
medicover
bridgestone
sony poland
real
smyk
eltel
danone

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce cookies

Zamknij